City RabZavratnicaGoli otokPrvićBaškaCity Rab

Adult: 25 €

Child: 13 €

Infant: 0 €

 

Lunch: 7 €

09:30 – 18:30

City Rab